Pár slov o združení Dôchodok SkCz o.z.

Náš cieľ

Rozdelenie ČSFR 31.12,1992 významným spôsobom obplyvnilo život ľudí v nástupníckych krajinách. Jedným z dôsledkov rozdelenia federácie je skutočnosť, že občania Slovenskej republiky, ktorých zamestnávateľ mal 31.12.1992 sídlo na území dnešnej Českej republiky majú v niektorých prípadoch významne nižší dôchodok, ako tí, ktorých zamestnávateľ mal sídlo na území dnešnej Slovenskej republiky.CIeľom občianskeho združenia Dôchodok SkCz o.z je odstrániť túto nespravodlivosť v dôchodkovom systéme a tak prispieť k dôstojnemu životu seniorov, ktorí doplácajú na rozdelenie ČSFR... .

Kto sme?

Sme občianske združenie Dôchodok SkCz o.z.zaregistrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Naše stanovy sú zverejnené na tejto stánke v samostatnej časti. Zakladajúci členovia občianskeho združenia sú bývalí kolegovia zo zahraničnej spoločnosti, ktorá začala podnikať po páde železnej opony v bývalej ČSFR v Prahe i v Bratislave, . Ako mnohé iné zahraničné spoločnosti,  založila si pobočku s právnou subjektivitou v Prahe a kanceláriu bez právnej subjektivity v Bratislave. Právny subjekt na Slovensku založila po vzniku Slovenskej republiky. Tento logický postup má o viac, ako dvadsať rokov výrazne negatívny dopad na dôchodky súčasných i budácich dôchodcov, ktorí v takýchto spolčnostiach pracovali v ich slovenských kanceláriách.Našimi členmi sú v súčasnosti aj ľudia z iných oblastí, ktorí pracovali na Slovensku, ale  ich zamestnávatelia mali sídlo  na území dnešnej Českej republiky,Všetci títo ľudia, ktorí  sú rôzneho veku, vzdelania a pochádzajú z rôznych častí Slovenska majú jedno spoločné. Celý, alebo takmer celý život žili, študovali a pracovali na Slovensku. Vychovali tu deti a tedaˇďaľšiu genetáciu daňových poplatníkov. Keď sa dostali do dôchodkového veku, Slovenská republika ich poslala pre podstatnú časť dôchodku do Českej republiky, lebo tak to dohodli predstavitelia Prahy a Bratislavy pri delení ČSFR v roku 1992. Že v mnohých prípadoch je súčet dôchodkov z ČR a SR významne nižší, ako by bol dôchodok, vypočítaný podľa slovenských predpisov? No proste smola... .

Čo môžeme urobiť?

Mnohí z nás sa presvedčili, že v súboji so štátnou mocou ako jednotlivci veľa nedokážu. Mnoho ľudí s týmto problémom sa roky súdilo so Sociálnou poisťovňou a napriek jednoznačnej nespravodlivosti existujúceho právneho stavu a čiastkovým úspechom na súdoch sa do dnešných dní nič nezmenilo. Naše občianske združenie má cieľ zmeniť súčasný právny stav tak, aby sa  krivdy v dôchodkovom systéme, ktoré postihujú tzv, československých dôchodcov odstránili.

Veríme, že keď spojíme nápady a prostriedky v občianskom združení, podarí sa nám situáciu zmeniť.

Naša činnosť

 

2016   Správa o činnosti je tu:

2015
Rozširovanie členskej základne, získanie finančných prispevkov na právnu pomoc, predloženie zásadnej pripomienky k návrhu novely zákona 461/2004 Zb...

Spolupráca s poslancom NR SR na zmene novely zákona 461/2003 Zb.

Tlačová konferencia OZ, spolupráca s právnikmi na zmene zákona , získavanie finančných prostriedkov na právnu pomoc, individuálne poradenstvo pre našich členov a sympatizantov v otázke tzv. federálnych dôchodkov.  

2014

Vznik združenia, komunikácia so Sociálnou poiťovnou, stretnutia so štátnym tajomníkom MPSVaR, komunikácia s Jednotou dôchodcov, stretnutie s ombudsmankou, kontakty s advokátmi, kontakty s tlačou
...
 
Powered by CouchCMS